กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวพนา ถึกพะเนา
Miss.Pana Thukpanow
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Director of Education Division Religion and cultureนางอมรรัตน์ อินทร์โคกสูง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Head of Education Promotion religion and cultureนางอนัญญา วงศ์มะเริง
Mrs.Ananya Vongmareung
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Academic education expert


นางสาวอรทัย บุญหลง
Miss.Orathai Boonlong
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Clerical Officer


ว่าง

ครู
ว่าง

ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวระวิวรรณ นามสง่า
Mrs. Rawiwan Namsaga
ผู้ดูแลเด็ก

Child Care Directorนางหยาดพิรุณ จงเจนกลาง
Mrs.Yadpiroon Chongchenklang
ผู้ดูแลเด็ก

Child Care Director


พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวจันทรัตน์ สีพะเนา
Miss Jantrarat Seepanao
ผู้ดูแลเด็ก

Child Care Directorนางสาวภัทรวดี ปั่นปิ่น
Miss Patarawadee Panpin
ผู้ดูแลเด็ก

Child Care Directorนางสาวฉลอง ถึงอินทร์
Miss Chalong Thungin
คนงาน

Labourer