กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวพนา ถึกพะเนา
Miss.Pana Thukpanow
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Director of the Education Religion and culture Divisionนางอมรรัตน์ อินทร์โคกสูง
Mrs. Amornrat Inkhoksoong
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Chief of the Education Promotion religion and culture Subdivisionนางอนัญญา วงศ์มะเริง
Mrs.Ananya Vongmareung
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Education Technical Officer


นางสาวอรทัย บุญหลง
Miss.Orathai Boonlong
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Clerical Officer


ว่าง

ครู

Teacher


ว่าง

ครู

Teacherพนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวระวิวรรณ นามสง่า
Mrs. Rawiwan Namsaga
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

Child Care Directorนางหยาดพิรุณ จงเจนกลาง
Mrs.Yadpiroon Chongchenklang
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

Child Care Director


พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวจริญญา เป้าตะลุมปุ๊ก
Miss Jarinya Partalumpook
ผู้ดูแลเด็ก

Child Care Directorนางสาวภัทรวดี ปั่นปิ่น
Miss Patarawadee Panpin
ผู้ดูแลเด็ก

Child Care Directorนางสาวฉลอง ถึงอินทร์
Miss Chalong Thungin
คนงาน

Labourer