กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวพนา ถึกพะเนา
Miss.Pana Thukpanow
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Director of Education Division Religion and cultureนางอมรรัตน์ อินทร์โคกสูง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Head of Education Promotion religion and cultureนางอนัญญา วงศ์มะเริง
Mrs.Ananya Vongmareung
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Academic education expert


นางสาวอรทัย บุญหลง
Miss.Orathai Boonlong
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Clerical Officer


ว่าง

ครู
ว่าง

ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวนิภาวรรณ ถินจะบก
Miss.Nipawan Janthong
ผู้ดูแลเด็ก

Child Care Directorนางหยาดพิรุณ จงเจนกลาง
Mrs.Yadpiroon Chongchenklang
ผู้ดูแลเด็ก

Child Care Director


พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสิริรัตน์ มลอยู่พะเนา
Miss.Sirirat Monyoupanow
ผู้ดูแลเด็ก

Child Care Directorนางสาวอุมาพร มหัธนะศิลป์
Miss.Umaporn Mahattasilp
ผู้ดูแลเด็ก

Child Care Directorนางสาวลำพวน จอมอุย
Mrs.Lampuan Jomaui
คนงานทั่วไป

Labourer