กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวพนา ถึกพะเนา
Miss.Pana Thukpanow
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Director of Education Division Religion and culture



นางอมรรัตน์ อินทร์โคกสูง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Head of Education Promotion religion and culture



นางอนัญญา วงศ์มะเริง
Mrs.Ananya Vongmareung
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Academic education expert


นางสาวอรทัย บุญหลง
Miss.Orathai Boonlong
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Clerical Officer


ว่าง

ครู




ว่าง

ครู









พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวนิภาวรรณ ถินจะบก
Miss.Nipawan Janthong
ผู้ดูแลเด็ก

Child Care Director



นางหยาดพิรุณ จงเจนกลาง
Mrs.Yadpiroon Chongchenklang
ผู้ดูแลเด็ก

Child Care Director


พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสิริรัตน์ มลอยู่พะเนา
Miss.Sirirat Monyoupanow
ผู้ดูแลเด็ก

Child Care Director



นางสาวอุมาพร มหัธนะศิลป์
Miss.Umaporn Mahattasilp
ผู้ดูแลเด็ก

Child Care Director



นางสาวลำพวน จอมอุย
Mrs.Lampuan Jomaui
คนงานทั่วไป

Labourer