กองช่าง


นางสาวกาญจนา ภักดีสาร
Miss.Kanjana Pakdeesan
ผู้อำนวยการกองช่าง

Director of the Public works Divisionนายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง
Mr.Chalermpong Kaewmuang
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

Chief of the Buildingนางสาวกนกลักษณ์ เชื่องสุวรรณ
Mss.Kanoklak
นายช่างโยธาชำนาญงาน

Civil Engineer


นายธนิสร คิมหัน
Mr.Tanisorn Kimhan
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

Electrician expertพนักงานจ้างตามภารกิจ


นายสรรชัย อินมะเริง
Mr.Sanchai Inmarerng
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

Assistant Electricianนายสุชาติ หนุนกระโทก
Mr.Suchat Nunkatok
พนักงานขับรถยนต์

Driverนางสาวสรีภรณ์ หนูธรรมพะเนา
Miss.Sareeporn Nutampanao
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองสาธารณสุขฯช่วยราชการกองช่าง)

Administrative Assistนายธนาวุฒิ วงษ์พะเนา
Mr.Thanawut Wongphanao
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

Assistant Plumberนางสุกัญญา เพียงโคกกรวด
Mrs.Sukanya Piangkhokkrued
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัดช่วยราชการกองช่าง)

Public Relations Assistantนายณรงค์ ดีนวนพะเนา
Mr.Narong Dinuanphanao
พนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัด ช่วยราชการกองช่าง)

Driver


พนักงานจ้างทั่วไป


ว่าง

คนงานทั่วไป

Labourerนางสาวศศินา ก้อนมะเริง
Miss Sasina Konmarerng
คนงานทั่วไป (สำนักปลัดฯช่วยราชการกองช่าง)

Labourer