ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

ไม้กวาดทางมะพร้าว

บ้านหนองพะลาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองระเวียง