วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

ตำบลหนองระเวียงน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมอันดีงาม

 

 พันธกิจ

๑. มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

๒. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย

๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง

๖. การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๗. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

๘. ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร

๙. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ