สภาพทั่วไป

 

ในพื้นที่ ตำบลหนองระเวียง เรียกได้ว่าเป็นบริเวณชานเมือง ยังมีความเป็นชนบท เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร ในปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ ปลูกแตง ปลูกถั่วฝักยาวฯลฯ นำผลผลิตที่ ได้ไปขายในตัวเมืองคือ ตลาดกลางสุรนครทำให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอในการใช้จ่ายและแลกเปลี่ยนสินค้า ทั้งยังมีพื้นที่ที่ใช้ทำไร่ ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลัง ไร่อ้อย ฯลฯ ส่งผลผลิตไปในโรงงานเพื่อการ แปรรูปต่อไป ในพื้นที่ชุมชนมีพื้นที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี คลุมพื้นที่ 2  ตำบล ระหว่างตำบลหนองบัวศาลาและตำบลหนองระเวียง เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งทำให้ประชาชนไม่ต้องย้ายถิ่นฐานการทำงานเข้าไปในเมืองหลวงอย่างเช่นใน อดีตที่ผ่านมา เส้นทางคมนาคมขนส่งก็มีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของชุมชน และตำบลหนองระเวียงยังอยู่ห่างจากสนามบินพาณิชย์หนองเต็ง ประมาณ 30 กิโลเมตร บ้างมีการใช้เส้นทางเพื่อเป็นเส้นทางลัดไปสู่สนามบินได้ มีศูนย์ฝึกภาคสนามของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเป็นพื้นที่ที่พร้อมสำหรับ การให้ความรู้ในด้านพันธุ์พืชต่างๆ

      ปัจจุบันการปกครองในท้องถิ่นจะเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมี หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล เป็นการสร้างงานให้เกิดกลุ่มอาชีพของตำบล ในตำบลหนองระเวียงก็มีสินค้าจากกลุ่มต่างๆ มากมาย เช่น กลุ่มแปรรูปน้ำพริก กลุ่มผลิตน้ำปลา  กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น