สมาชิกสภา อบต.


นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา

ประธานสภาฯ

Chairman of the Sub district Administrative Organization Councilนายรณชัย ลาวดีพะเนา

รองประธานสภา

Vice Chairman of the Subdistrict Administrative Organization Councilนางอรุณรัศมิ์ นะพรานบุญ
Mrs.Arunrat Napranbun
เลขานุการสภาฯ

Secretary of the Sub district Administrative Organization Councilนายชาน จันทร์ทอง

ส.อบต.ม. 1

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 1นายนิคม พัดเกาะ

ส.อบต.หมู่ 2

Member of the Sub district Administrative OrganizationCouncil Moo 2นายพา อยู่อุ่นพะเนา

ส.อบต.หมู่ 3

Member of the Sub district Administrative Organization Council Moo 3นายบุญธรรม นอกกระโทก

ส.อบต.หมู่ 4

Member of the Sub district Administrative Organization Council Moo 4นายบุญเชิด บัวเมือง

ส.อบต.ม. 5

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 5นายพิทักษ์ ศรียงค์พะเนา

ส.อบต.ม. 6

Member of the subdistrict Administrative Organization Council.Moo 6นายสมพงษ์ ปิดกระโทก

ส.อบต.หมู่ 7

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 7นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา

ส.อบต. หมู่ 8

Member of the Subdistrict Administrative Organiztion Council Moo 8นายรณชัย ลาวดีพะเนา

ส.อบต.หมู่ 9

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 9นายรุ่งโรจน์ เพ็ชรกลั่นพะเนา

ส.อบต.หมู่ 10

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 10นายปรีชา หรั่งทองหลาง

ส.อบต.หมู่ 11

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 11นายสนั่น วงศ์มะเริง

ส.อบต.หมู่ 12

Member of the Subdistrict Adminisstrative Organization Council Moo 12นายสมพิศ ชิดโคกสูง

ส.อบต.หมู่ 13

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 13นายสุข งันเกาะ

ส.อบต.หมู่ 14

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 14นายสุดม ถั่วกระโทก

ส.อบต.หมู่ 15

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 15