สมาชิกสภา อบต.


นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา

ประธานสภาฯ

Chairman of the Sub district Administrative Organization Council



นายรณชัย ลาวดีพะเนา

รองประธานสภา

Vice Chairman of the Subdistrict Administrative Organization Council



นางอรุณรัศมิ์ นะพรานบุญ
Mrs.Arunrat Napranbun
เลขานุการสภาฯ

Secretary of the Sub district Administrative Organization Council



นายชาน จันทร์ทอง

ส.อบต.ม. 1

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 1



นายนิคม พัดเกาะ

ส.อบต.หมู่ 2

Member of the Sub district Administrative OrganizationCouncil Moo 2



นายพา อยู่อุ่นพะเนา

ส.อบต.หมู่ 3

Member of the Sub district Administrative Organization Council Moo 3



นายบุญธรรม นอกกระโทก

ส.อบต.หมู่ 4

Member of the Sub district Administrative Organization Council Moo 4



นายบุญเชิด บัวเมือง

ส.อบต.ม. 5

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 5



นายพิทักษ์ ศรียงค์พะเนา

ส.อบต.ม. 6

Member of the subdistrict Administrative Organization Council.Moo 6



นายสมพงษ์ ปิดกระโทก

ส.อบต.หมู่ 7

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 7



นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา

ส.อบต. หมู่ 8

Member of the Subdistrict Administrative Organiztion Council Moo 8



นายรณชัย ลาวดีพะเนา

ส.อบต.หมู่ 9

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 9



นายรุ่งโรจน์ เพ็ชรกลั่นพะเนา

ส.อบต.หมู่ 10

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 10



นายปรีชา หรั่งทองหลาง

ส.อบต.หมู่ 11

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 11



นายสนั่น วงศ์มะเริง

ส.อบต.หมู่ 12

Member of the Subdistrict Adminisstrative Organization Council Moo 12



นายสมพิศ ชิดโคกสูง

สอบต.หมู่ 13

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 13



นายสุข งันเกาะ

ส.อบต.หมู่ 14

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 14



นายพล ลู่กระโทก

ส.อบต.หมู่ 15

Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 15