ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

20 เม.ย. 65 158