ขัอมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการของสำนักปลัด อบต. ปี 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

26 เม.ย. 65 120