ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร. 01 ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประกอบการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกในครัวเรือน(ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัว)

3.สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

4.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้า 1)

5.สำเนาสูติบัติเด็กแรกเกิด

6.สำเนาสุมดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย,ธกส.,ออมสิน) เท่านั้น

7.หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีพนักงานบริษัทรฐวิสาหกิจหรือพนักงานราชการ)ที่มีรายได้ประจำ

8.สำเนาบัตรประจำตัว อสม. (ผู้รับรองคนที่ 1)

9.สำเนาบัตรประจำตัวผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน (ผู้รับรองคนที่ 2)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

10 มิ.ย. 65 103