แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

12 ก.ย. 65 109