รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

17 ต.ค. 65 143