การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

20 พ.ย. 65 40