ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

27 ก.ค. 57 162