ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองระเวียง  

14 ก.ค. 63 189