แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

12 พ.ค. 64 130