แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

14 พ.ค. 64 87