แบบฟอร์มติดต่อราชการ

บันทึกการรับเอกสารและพิจารณาขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

29 ธ.ค. 58 140