แบบฟอร์มติดต่อราชการ

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (แนบกับแบบ น.7)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

4 ม.ค. 59 152