หน่วยตรวจสอบภายใน


นางวิลาวัลย์ ศรีนาคพะเนา
Mrs.Wilawan Srinakpanao
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

Internal Auditor