นโยบายการบริหารงาน

 

นโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

 นโยบายขององค์กร

 1. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการศาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน คูคลอง รางระบายน้ำ กิจการประปา ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

 1.2 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน/ชุมชน

 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงย่านชุมชน และสถานที่ราชการ หน่วยงานต่างๆ ของอบต.  อาทิ เช่น สำนักงานที่ทำการ อบต. ที่ทำการงานป้องกันฯ (ศูนย์ อปพร.)  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองระเวียง สนับสนุนการจัดผังเมืองรวม และการจัดผังเมืองอบต.หนองระเวียงให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองที่น่าอยู่ชุมชนน่าอยู่


 2. นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

 2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะและบริบของท้องถิ่น

 2.2 พัฒนายกระดับ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน

 2.3 พัฒนาการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

 2.4 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ที่ผู้คนในสังคมตำบลหนองระเวียงยืนอยู่พื้นฐานของการประกอบสัมมาอาชีพ ที่รู้จักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันด้วยความรู้ และคุณธรรม เป็นปัจจัยหนุนเนื่องเพื่อนำไปสู่การอยู่ในสังคมที่ยั่งยืน)


 3. นโยบายการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 3.1 เสริมสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางของความเป็น “บ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และสังคมอยู่ดีมีสุข”

 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชุมชน สร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ตำรวจชุมชน และงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

 3.3 ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจรและสนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชน ตลอดจนมาตรการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน


 4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 4.1 สนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์อย่างรวดเร็ว

 4.2 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชน

 4.3 พัฒนาองค์ความรู้สู่หมู่บ้าน/ชุมชน สร้างชุมชนตำบลหนองระเวียงให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา

 4.4 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนการจัดสวัสดิการที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และเชื่อมโยงการทำงานด้านสวัสดิการสังคมกับศูนย์พัฒนาสังคม จ.นครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนเรื่องศูนย์บริการชุมชนแบบมีส่วนร่วม

 4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นทั้งบ้าน เมืองและชุมชนน่าอยู่ในบริบทของท้องถิ่นตำบลหนองระเวียง

 4.6 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลหนองระเวียงได้มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว/ผู้ปกครอง


 5. นโยบายการพัฒนาการศึกษา

 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการะบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย อย่างมีคุณภาพ


 6. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุข

 6.1 ส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานด้านการจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมให้เกิดการตระหนักรู้และตื่นตัวการจัดสุขภาพภาคประชาชนโดยใช้กระบวนการด้านการมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

 6.2 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

 6.3 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตราย และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

 

 6.4 ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของตำบล

 6.5 พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อเข้าสู้มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย

 6.6 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

 6.7 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของตำบล


 7. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 7.1 รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่ประชาชน และชุมชน

 7.2 พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม


 8. นโยบายการพัฒนาการกีฬา

 8.1 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน

 8.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในตำบล


 9. นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 9.1 ส่งเสริมและจัดทำแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับชุมชน สถานศึกษา ทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง


 10. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

 10.1 พัฒนาองค์กร อบต.หนองระเวียง ให้เป็นองค์กรธรรมภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของ อบต.หนองระเวียง พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมาตรฐาน พื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 10.2 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม

 10.3ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน

 10.4 ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้อนที่ อ.เมืองนครราชสีมา และพื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน และสังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวัง การตรวจสอบ และติดตามประเมินผล การดำเนินงานและการบริหารจัดการของ อบต.หนองระเวียงได้ในทุกระดับ

 10.5 สนันสนุบการพัฒนาองค์ความรู้ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การบริหารการพัฒนาองค์กร ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับต่างๆ