คณะผู้บริหาร


นายวิษณุ อยู่อุ่นพะเนา
Mr.Visanu Yuoonpanao
นายก อบต.หนองระเวียง

Chief Executive
โทร. 0891892460


นายแดง เกรียมมะเริง
Mr.Daeng Kriammaroeng
รองนายก อบต.หนองระเวียง

Deputy Chief Executive of the SAO
โทร. 0872588096


นายธนัช กุยแก้ว
Mr.Thanut Kuikaeo
รองนายก อบต.หนองระเวียง

Deputy Chief Executive of the SAO
โทร. 0848977382


นายจวน สุขคงพะเนา
Mr.Juan Sukkhongphanao
เลขานุการนายก อบต.หนองระเวียง

Secretary to the chief Executive of the SAO
โทร. 0868668060หัวหน้าส่วนราชการ


นางอรุณรัศมิ์ นะพรานบุญ
Mrs.Arunrat Napranbun

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Chief Administrator of the SAO
โทร. 092-5955961


ว่าง

หัวหน้าสำนักปลัด
Chief of the officer of the Sub district Administrative Organizaนางสาวมนัสกานต์ มหัธนะศิลป์
Miss.Manussakan Mahattanasilp

ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of Financial Divison
โทร. 0942516228


นางสาวกาญจนา ภักดีสาร
Miss.Kanjana Pakdeesan

ผู้อำนวยการกองช่าง
Director of the Public works Division
โทร. 0818773144


นางบุบผา นรสาร
Mrs.Buppha Norasan

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Director of the Division of Public Health and Environmen
โทร. 0862498732


นางสาวพนา ถึกพะเนา
Miss.Pana Thukpanow

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Director of Education Division Religion and culture
โทร. 0872568464