หมู่บ้าน/ชุมชน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงมีหมู่บ้านในเขต อบต. มีหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านยองแยง

หมู่ที่ 2 บ้านหนองไทร

หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง

หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม

หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง

หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า

หมู่ที่ 8 บ้านชะอม

หมู่ที่ 9 บ้านชะอม

หมู่ที่ 10 บ้านโตนด

หมู่ที่ 11 บ้านโตนด

หมู่ที่ 12 บ้านหนองระเวียง

หมู่ที่ 13 บ้านหนองสมอ

หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก

หมู่ที่ 15 บ้านหนองพะลาน