สำนักปลัด


นางสาวเนื้อทิพย์ พุดขุนทด
Miss Nuathip Putkhunthod
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

Chief of the officer of the Subdistrict Administrative Organizatว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(Chief of the General Subdivision)นางสาวมยุรี เพ็ชร์ราม
Miss.Mayuree Phetram
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Human Resource Officer, Professional Level


นางสาวปิยนุช หมื่นศักดิ์์สุระ
Miss.Piyanuch Muensaksura
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

General Manager


นายสมสันติ ขออินทร์กลาง
Mr.Somsunti Korinklang
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

Community Developer


นางสุนทรียา บุญขาว
Mrs.Suntareeya Boonkhao
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Policy and Plan Analyst


นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์
Mr.Sane Prathumrat
นิติกรปฏิบัติการ

Legal officer


นายสถาพร กลิ่นน้อย
Mr.Sataporn Klinnoi
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

Agricultural Technical officer


นายชัยยศ พานอิ่มมะเริง
Mr.Chaiyos Phanimmaroeng
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

Prevention officials and on disastersพนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาววรรณภา ธนวานิชกุล
Miss.Wannapa Tanawanichkul
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

Assistant Community Developerนางสาวอรยา คงนาคพะเนา
Miss.Oraya Kongnakpanow
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

Assistant Agricultural Technical Officerนางสาวอภิสรา ขำเข้ม
Miss.Apisara Khamkhem
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Administrative Assistantนายสุรชัย หนูธรรมพะเนา
Mr.Surachai Nutumpanao
พนักงานขับรถยนต์

Driverนายจรูญศักดิ์์ ชินกลาง
Mr.Jaroonsk Chinklang
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

Assistant disaster prevention and mitigation officerนายพีรวิชญ์ ทรวงโพธิ์์
Mr.Peerawit Suangpho
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

Assistant disaster prevention and mitigation officerนายสน ดัชถุยานุวัตร
Mr.Son Dachtuyawat
พนักงานขับรถยนต์

Driver


พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสำเรียง รักการเกษตร
Miss.Somring Rakkankaset
ภารโรง

Janitorนางอรุโณทัย ญาติตะขบ
Mrs.Arunotai Yattakhop
คนงาน

Labourerนายบุญยืน เกรัมย์
Mr. Boonyeun Keram
คนงาน (กองสาธารณสุขฯ ช่วยราชการสำนักปลัดอบต.)

Labourerนายคูณชัย ฉายมะเริง
Mr.Khunchai Chaimaroeng
คนงาน

Labourerนายอนุชา รักษากิจ
Mr.Anucha Raksakit
คนงาน

Labourerนายไตรราช ฉิมพะเนา
Mr.Trairat Chimpanao
พนักงานขับรถยนต์

Driverนายอาทิตย์ หม่อมกระโทก
Mr.Arthit Momkrathok
คนงาน

Labourerนายประกิต อินทรโกเมร
Mr.Prakit Intarakomern
คนงาน (กองสาธารณสุขฯ ช่วยราชการสำนักปลัดอบต.)

Labourerนายจำลอง วงษ์พะเนา
Mr.Jumlong Wongpanow
พนักงานขับรถยนต์

Driver