กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม


นางบุบผา นรสาร
Mrs.Buppha Norasan
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Director of the Department of Public Health And environmentว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

Head of Public Health and Environment Promotion Department-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุข
-ว่าง-

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวอนงค์นาถ โพธิ์พะเนา
Miss.Anongnat Popanao
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่างช่วยราชการกองสาธารณสุขฯ)

Assistant Administration Officerนายวารินทร์ นิลบัวลา
Mr.Varin Ninbuala
พนักงานขับรถยนต์

Driverนายวีระพล เกิดชื่น
Mr.Wiraphon Koedchuen
พนักงานขับรถยนต์

Driver


พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวนราพร แพ่งกลิ่น
Miss.Naraporn Pangklin
คนงาน

Labourerนายลิตร เสือทะเล
Mr.Lit Surtala
พนักงานขับรถยนต์

Driverนายหล่า นอสูงเนิน
Mr. La Nosungnoen
พนักงานขับรถยนต์

Driverนายสายชล เพชรรัตน์
Mr.Saychon Pechrat
คนงาน

Labourerนายอานุภาพ รัตนรักษ์
Mr.Anuphaph Ratanaruk
พนักงานขับรถยนต์

Driver