หัวหน้าส่วนราชการ


นางอรุณรัศมิ์ นะพรานบุญ
Mrs.Arunrat Napranbun

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Chief Administrator of the SAO
โทร. 092-5955961


นางสาวเนื้อทิพย์ พุดขุนทด
Miss Nuathip Putkhunthod

หัวหน้าสำนักปลัด
Chief of the officer of the Sub district Administrative Organiza
โทร. 0814494556


นางสาวมนัสกานต์ มหัธนะศิลป์
Miss.Manussakan Mahattanasilp

ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of Financial Divison
โทร. 0942516228


นางสาวกาญจนา ภักดีสาร
Miss.Kanjana Pakdeesan

ผู้อำนวยการกองช่าง
Director of the Public works Division
โทร. 0818773144


นางบุบผา นรสาร
Mrs.Buppha Norasan

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Director of the Division of Public Health and Environmen
โทร. 0862498732


นางสาวพนา ถึกพะเนา
Miss.Pana Thukpanow

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Director of Education Division Religion and culture
โทร. 0872568464