กองคลัง


นางสาวมนัสกานต์ มหัธนะศิลป์
Miss.Manussakan Mahattanasilp
ผู้อำนวยการกองคลัง

Director of Financial Dirison of Financialนางศุภากาญจน์ ประเสริฐสุขจินดา
Mrs.Supakan Prasertsugginda
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

Chief of the Financial Resources...ว่าง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

Finance and Accounting Specialist


นางสาวสุภาวดี ใจจังหรีด
Miss Supawadee Chaichungreed
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Supplies Technician Officer


นางสาวอุษณีย์ บุญหลง
Miss.Usanee Boonlong
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Finance and Accounting Officer


นางวันยุพา ตะวัน
Mrs.Wanyupa Tawan
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

The office of income collection expertise


นางสาวสโรชา แก้วเพชร
Miss.Sarocha Keawpet
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

The office of income collection expertiseพนักงานจ้างตามภารกิจ


นางอรทิภา วัดศรีพะเนา
Mrs.Aontipar Watsripanao
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Assistant Finance and Accounting Officerนางสาวเพ็ญผกา ฉิมผึ่งพะเนา
Miss.Penpaka Chimpungpanao
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Assistant Supplies Officerนางสาวสุภาวดี สุทธิพงษ์
Miss.Supawadee Suttiphong
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Assistant Chief Financial Officerนางสาวบุญสิตา อยู่อุ่นพะเนา
Miss. Boonsita Yuunphanao
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Assistant revenue collection officerนายปัญจพล มะลัย
Mr.Panjapol Malai
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง (กองช่างช่วยราชการกองคลัง)

Assistant engineerนางสาวไพลิน แพกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองช่างช่วยราชการกองคลัง)

Assistant revenue collection officer


พนักงานจ้างทั่วไป


นายบุญสม จุ้ยแก้วพะเนา
Mr.Boonsom Juykeawpanao
พนักงานขับรถยนต์

Driver