กองคลัง


นางสาวมนัสกานต์ มหัธนะศิลป์
Miss.Manussakan Mahattanasilp
ผู้อำนวยการกองคลัง

Director of Financial Dirison of Financialนางศุภากาญจน์ ประเสริฐสุขจินดา
Mrs.Supakan Prasertsugginda
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

Chief of the Financial Resources...นางชลธิชา รัศมี
Mrs.Chonticha Russamee
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

Finance and Accounting Specialist


นางสาวมลิวัลย์ จันทร์อบ
Miss.Mariwan Chan-ob
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Supplies Technician Officer


นางสาวอุษณีย์ บุญหลง
Miss.Usanee Boonlong
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Finance and Accounting Officer


นางวันยุพา ตะวัน
Mrs.Wanyupa Tawan
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

The office of income collection expertise


นางสาวสโรชา แก้วเพชร
Miss.Sarocha Keawpet
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

The office of income collection expertiseพนักงานจ้างตามภารกิจ


นางอรทิภา วัดศรีพะเนา
Mrs.Aontipar Watsripanao
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Assistant Finance and Accounting Officerนางสาวเพ็ญผกา ฉิมผึ่งพะเนา
Miss.Penpaka Chimpungpanao
ผช.จพง.พัสดุ (กองสาธารณสุขฯช่วยราชการกองคลัง)

Assistant Supplies Officerนางสาวบุญยรัตน์ ตอมพุดซา
Miss.Boonyarat Tompudsa
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Assistant Chief Financial Officerนางสาวเมวิกา งันเกาะ
Miss.Mevika Ngunkor
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (กองช่างช่วยราชการกองคลัง)

Assistant revenue collection officนายปัญจพล มะลัย
Mr.Panjapol Malai
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง (กองช่างช่วยราชการกองคลัง)

Assistant engineer


พนักงานจ้างทั่วไป


นายบุญสม จุ้ยแก้วพะเนา
Mr.Boonsom Juykeawpanao
พนักงานขับรถยนต์

Driver