มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

 

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้รับหนังสือจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา “มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ” ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบร้อยเรียบของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ดังนั้น องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จึงได้เห็นความสำคัญในเรื่อง “มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ” จึงได้จัดทำช่องทางสำหรับรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้


๑.แจ้งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
๒.แจ้งทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ม.๓ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
๓.แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๙๖๐๒๓๑-๒ ทางโทรสาร หมายเลข ๐๔๔๙๖๐๒๓๓
๔.เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง www.nongraving.go.th
๕.สื่อออนไลน์ www.facebook.com/nongravaing