โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เยี่ยมชมเว็บโครงการหลัก


หนองระเวียง
1 วิธีการและปัจจัยในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ ได้เข้ารับพระราชทานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 26 พ.ย. 64 48
2 ตารางสะสมงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 26 พ.ย. 64 39
3 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 57
4 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 45
5 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 การดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 44
6 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 40
7 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 36
8 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 34
9 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 การดำเนินงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 35
10 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 38