โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เยี่ยมชมเว็บโครงการหลัก


หนองระเวียง
1 วิธีการและปัจจัยในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ ได้เข้ารับพระราชทานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 26 พ.ย. 64 152
2 ตารางสะสมงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 26 พ.ย. 64 136
3 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 163
4 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 132
5 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 การดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 131
6 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 120
7 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 118
8 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 111
9 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 การดำเนินงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 127
10 สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 25 พ.ย. 64 122