ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

12 ม.ค. 66 31