ขัอมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการของกองสาธารณสุขฯ ปี 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

31 มี.ค. 66 73