มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

10 เม.ย. 66 69