มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

รายงานกิจกรรมการส่งเสริมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง ประมวลจริยธรรม

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

10 เม.ย. 66 65