หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นและค่าตอบแทน ประจำปี ๒๕๖๕

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

25 เม.ย. 66 59