หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพอจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบลและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

25 เม.ย. 66 61