หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

25 เม.ย. 66 59