แบบฟอร์มติดต่อราชการ

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แนบคำขอรับรองใบอนุญาตก่อสร้า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

4 ม.ค. 59 161