นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

25 เม.ย. 66 53